برای مشاوره مستقیم با مشاور با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸۹

جدول قیمت ها

پنل مناسب خودتان را انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره از ما می توانید یکی از حالت های زیر را انتخاب کنید.

استاندارد

۱۹۹
تومان
/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان

حرفه ای

۲۹۹
تومان
/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان

سازمانی

۳۹۹
تومان
/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان