مشاوره تخصصی و رایگان تیم کلینیک آپ در خصوص قانون اجرایی اجازه تأسیس مطب طبق مفاد و مواد قانون آیین نامه معاونت درمان به شرح ذیل میباشد :

مطب به محلی اطلاق می‌شود که پزشک دارای پروانه تاسیس مطب در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد در آن به تشخیص بیماری و ارایه درمان اشتغال دارد دراین محل بیماران خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی را دریافت کرده و در صورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه و یا بیمارستان ارجاع می شوند. فروش و تحویل هر گونه دارو ،ملزومات و تجهیزات پزشکی در مطب ممنوع می باشد .در مطب هایی که تزریقات ،پانسمان جراحی های سرپایی یا معاینات زنانگی به عمل می آید واکسیناسیون   کلیه افرادی که به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات پزشکی ارتباط دارند بر علیه بیماری هپاتیت ب الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری می باشد .پزشکانی که در استخدام رسمی دولت بوده یا خواهند بود چنانچه خارج از ضوابط استخدامی در قبال پذیرفتن بیمار علاوه بر حقوق به هر عنوان‌دستمزدی دریافت دارند، محل کار آنان مطب تلقی می‌شود. منظور از کلمه پزشک، پزشکان دندانپزشکان و متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی و دندان پزشکی می‌باشد. شهر محل طبابت عبارت از محدوده‌ای است که بر اساس تقسیمات کشوری بدین عنوان شناخته شده و یا می‌شود. بخشهای تابع هر شهرستان جزو همان شهر به شمار می‌روند.کلیه پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تأسیس مطب (۶۲.۵.۱۸) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مطب داشته‌اند باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ‌ آیین‌نامه پرسش‌نامه برابر فرم پیوست تکمیل نمایند و همراه با چهار قطعه عکس به نظام پزشکی مرکز ارسال دارند. نظام پزشکی مرکز پس از تائید‌پرسش‌نامه‌ها، یک نسخه آنرا به وزارت بهداری ارسال می‌دارد تا پروانه مطب در همان شهر برای آنان صادرشود. در پرسشنامه مشخصات کامل فردی، تحصیلی، نوع خدمت، سوابق خدمتی قید خواهد شد و وزارت بهداری مکلف است ظرف دو ماه پس از دریافت‌  پرسشنامه ‌های نظام پزشکی پروانه مطب صادر نماید. پزشکانی که در فاصله تصویب قانون و تصویب مطب خود را از شهری به شهر دیگر انتقال داده‌اند در صورتی که حائز شرایط باشند پروانه مطب برای شهر جدید آنان صادر خواهد شد.در متن پروانه، نام، نام خانوادگی، شهر محل مطب، شماره نظام پزشکی ذکر می‌شود. به هر پروانه شماره‌ای اختصاص داده خواهد شد که شامل کد‌شهر، شماره نظام پزشکی و کد مخصوص خواهد بود. عنوان پروانه (‌پروانه مطب) خواهد بود که در بالای پروانه ذکر می‌گردد و به امضاء وزیر بهداری یا قائم‌مقام او در امر صدور پروانه می‌رسد. اصل پروانه به نحو مقتضی برای پزشک ارسال می‌شود. رونوشت یا فتوکپی پروانه به نظام پزشکی ارسال می‌گردد تا در پرونده پزشک ضبط گردد و برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون اجازه تأسیس مطب (۶۲.۵.۱۸) با توجه به قوانین موضوعه حق طبابت آزاد داشته‌اند ولی به علت اشتغال‌در طرح خدمت تمام وقت دولتی با سایر طرحهای قانونی و یا استخدام در مؤسسات دولتی اعم از لشکری و کشوری از این حق استفاده نکرده‌اند پروانه تأسیس‌مطب برای شهر محل اشتغال آنان با رعایت آیین‌نامه صادر می‌شود. پزشکانی که به افتخار بازنشستگی نائل شده یا می‌شوند و با رعایت قوانین زمان زمان اشتغال بکار پزشکی خود پروانه دائم پزشکی دریافت داشته‌اند یا‌استحقاق دریافت آن را دارند برای هر شهری که مایل باشند پروانه مطب صادر می‌شود. برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تأسیس مطب در حین انجام خدمت یکماهه (‌موضوع قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه‌پزشکی و پیراپزشکی مصوب یا انجام خدمت موضوع لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب بوده‌اند ‌پس از پایان خدمت مذکور در صورت تمایل پروانه مطب برای شهرهائی که قبل از تصویب قانون، مطب داشته‌اند صادر می‌شود. پزشکانی که در تاریخ تصویب این قانون تأسیس مطب بر طبق قوانین موضوعه مشغول طی دوره تخصصی (‌رزیدنتی) بوده و می‌باشند پس از اخذ‌تخصص و انجام خدمات موضوع قانون ۵۸.۹.۲۴ یا قانون ۶۰.۳.۴، در صورت تمایل آنان پروانه مطب برای شهری که سابقه مطب قانونی قبل از رزیدنتی‌داشته‌اند صادر خواهد شد. پزشکانی که قبل از تصویب قانون اجازه تأسیس مطب با رعایت قوانین موضوعه در هر شهر مطب داشته‌اند و در تاریخ تصویب قانون مذکور به علت‌مسافرت یا بیماری یا به هر علت دیگر مطب خود را تعطیل کرده‌اند و در صورت تقاضای پزشک برای همان شهر پروانه مطب صادر می‌شود. برای پزشکانی که از تاریخ ۶۲.۵.۱۸ تا تاریخ تصویب آیین نامه پروانه طبابت دریافت داشته‌اند در صورت تمایل آنان برای همان شهر محل اشتغال‌پروانه مطب صادر می‌شود.

وضع پزشکان اجازه تأسیس مطب در پرسشنامه و پروانه‌های مربوطه قید می‌شود پزشکان مذکور پس از پایان جنگ تحمیلی‌و بازگشت به شهرهای محل طبابت سابق خود ملزم به اعلام موضوع به وزارت بهداری و نظام پزشکی مرکز می‌باشند، نظام پزشکی مراتب را نیز به وزارت‌بهداری اطلاع خواهد داد. این گونه پزشکان در صورتی که امتیاز لازم را کسب کرده باشند می‌توانند تقاضای صدور اجازه تأسیس مطب بر برای هر‌شهری را بنمایند در صورتی که امتیاز لازم به حد نصاب نرسیده باشد باید در آن شهر و یا هر یک از مناطق پنجگانه اجازه تأسیس‌مطب تحصیل نمایند. وزارت بهداری مکلف است و صورت احراز شرایط در مدت یک ماه پروانه مطب آنان صادر نماید. اعلام نیاز وزارت بهداری بسته به جمعیت محل و تعداد پزشکان آن محل و اولویت دادن به مناطق محروم خواهد بود که بر طبق آن پروانه صادر‌می‌شود، مدت توقف پزشک در یک نقطه بسته به کیفیت منطقه خدمت او (‌با توجه به عوامل محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا موضوع آیین‌نامه‌مربوطه مصوب هیأت وزیران و تغییرات بعدی آن) و کسب امتیازات لازم خواهد بود. این مناطق به ۵ درجه تقسیم می‌شود.
‌درجه ۱ – مناطقی که پس از سه سال خدمت مجاز پزشکی در آن جا، پزشک می‌تواند در هرشهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
‌درجه ۲ – مناطقی که پس از چهار سال خدمت مجاز پزشکی در آن جا، پزشک می‌تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
‌درجه ۳ – مناطقی که پس از پنج سال خدمت مجاز پزشکی در آن جا، پزشک می‌تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
‌درجه ۴ – مناطقی که پس از شش سال خدمت مجاز پزشکی در آن جا، پزشک می‌تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
‌درجه ۵ – مناطقی که پس از هفت سال خدمت مجاز پزشکی در آن جا، پزشک می‌تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.

کلیه خدمت قانونی پزشکان با احتساب ضرایب و امتیازات مربوطه به حساب خواهد آمد. منظور از خدمات قانونی‌پزشکی، خدمت وظیفه عمومی، خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی و خدمت خارج از مرکز و خدمت یکماهه پزشکان بر اساس قوانین مربوطه می‌باشد.در صورتی که پزشکان پس از اخذ پروانه تأسیس مطب بخواهند بطور تمام وقت و بدون مطب در شهری که برای آن پروانه مطب گرفته‌اند در خدمت‌دولتی انجام وظیفه نمایند، مدت خدمت آنان به همان ترتیب فوق محاسبه خواهد شد.
پزشکان کادر هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و پزشکان کادر ثابت نیروهای مسلح (‌ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه) و‌پزشکانی که دراستخدام رسمی وزارت بهداری بوده و در طرح خودکفائی و یا طرحهای تمام وقت بهداشتی درمانی به خدمت اشتغال دارند تا زمانی که در این‌مراکز خدمت می‌نمایند با تشخیص عالیترین مقام اجرائی هر یک از سازمانهای مذکور از شمول ماده فوق مستثنی بوده و برای آنان در همان شهر محل خدمتشان‌با رعایت سایر قوانین مربوطه با قید علت، پروانه تأسیس مطب صادر خواهد شد.سوابق مطب پزشکان که بطور قانونی قبل از تصویب آیین‌نامه داشته‌اند و یا بعداً خواهند داشت و نیز سابقه کار پزشکی مجاز آنان به نحو فوق‌محاسبه می‌شود. پزشکان زمانی می‌توانند برای هر یک از شهرهای کشور با تمایل خود تقاضای تأسیس مطب نمایند که با احتساب ضرایب زیر حداقل چهارصد و‌بیست (۴۲۰) امتیاز کسب نمایند.

 هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه ۱ ماده فوق ۱۴۰ امتیاز دارد.
هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه ۲ ماده فوق ۱۰۵ امتیاز دارد.
هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه ۳ ماده فوق ۸۴ امتیاز دارد.
هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه ۴ ماده فوق ۷۰ امتیاز دارد.
هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه ۵ ماده فوق ۶۰ امتیاز دارد.

شایان ذکر است بدانیم کسری مدت یکسال در مناطق ۵ گانه نیز بر طبق ضوابط فوق محسوب می‌شود در محاسبه امتیازات مربوط به روز، اعشار کمتر از نیم امتیاز حذف‌می‌شود و امتیاز نیم یا بیشتر، یک امتیاز محسوب می‌شود.
‌تعیین نیاز پزشکی مناطق با توجه به کلیه عوامل محلی و امکانات پزشکی و جمعیت، بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و مکتسبه و‌نیز اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی و ضوابط تغییر محل مطب از شهری به شهری دیگر در خلال مدت و همچنین ضوابط اولویت‌انتخاب محل از طرف پزشک، با رعایت آیین نامه همه سال از طرف کمیسیونی متشکل از دو نفر نماینده وزارت بهداری و دو نفر نماینده وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر نماینده نظام پزشکی به انتخاب هیأت، هیأت مدیره نظام پزشکی، مشخص می‌شود. تصمیمات کمیسیون با‌رأی اکثریت لازم‌الاجراء می‌باشد.
مفاد سرنسخه و تابلوی پزشکان و داشتن دو مطب در یک شهرستان بر اساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز‌رسیده یا خواهد رسید. ضمناً نشانی کامل پزشک و شماره پروانه در ذیل نسخ منعکس می‌شود.
پزشکانی که قصد تغییر شهر محل طبابت خود را دارند و مدت خدمت پزشکی خود را انجام داده‌اند مراتب را به نظام‌ پزشکی اعلام در صورت تائید موافقت‌نامه خود را با پروانه محل فعلی پزشک همراه با کپی مدارک مثبته حصول به وزارت بهداری‌ارسال خواهد داشت. وزارت بهداری مکلف است در صورتی که موافقت‌نامه همراه با مدارک، کافی باشد تبدیل پروانه را در مدت ۱۵ روز انجام دهد و الا مراتب‌را به نظام پزشکی جهت رفع نقص اعلام خواهد نمود و در هر صورت مهلت تبدیل پروانه از زمان وصول موافقت‌نامه کامل بیش از ۱۵ روز نخواهد بود. پزشکانی که در خلال مدتهای معین شده قصد تغییر محل طبابت خود را دارند نیز موظفند مراتب را با ذکر دلائل به نظام پزشکی مرکز اعلام نمایند.‌نظام پزشکی مستندات مذکور و نیز نظریه خود را به وزارت بهداری اعلام خواهد کرد تا بر طبق ضوابط تغییر محل مطب در ظرف مدت مذکور اقدام به عمل‌آورد.پزشکانی که به موجب آیین‌نامه قبلی برای اولین بار پروانه مطب دریافت داشته‌اند وزارت بهداری رونوشت پرسشنامه و پروانه تأسیس مطب آنان را به‌نظام پزشکی ارسال می‌دارد.تغییر محل مطب به شهرهائی که تراکم پزشک یا تسهیلات زندگی کمتر است ضمن حفظ حق افتتاح مجدد مطب در محل قبلی با اعلام موضوع به‌نظام پزشکی و موافقت وزارت بهداری و تحویل پروانه قبلی مجاز خواهد بود.نظام پزشکی مکلف است یک نسخه از فرمهای ثبت نام سالانه پزشکان در نظام پزشکی مرکز را که بر اساس مقررات نظام پزشکی صورت می‌گیرد‌برای ضبط در پرونده‌های آنان به وزارت بهداری ارسال نماید.طبق تجارب کلینیک آپ در قوانین آیین‌نامه کلیه پزشکان اعم از این که قبل از تاریخ ۱۳۶۲.۵.۱۸، مطب داشته‌اند یا بعداً تقاضای تأسیس مطب‌نمایند، ملزم به تکمیل پرسش‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه خواهند بود. پزشکانی که قبل از ۶۲.۵.۱۸ بر اساس قوانین زمان فراغت از تحصیل حق دریافت پروانه موقت یا دائم داشته و از این حق استفاده نکرده‌اند می‌توانند‌طبق قوانین موجود پروانه پزشکی مربوط را دریافت و برای شهرهای مجاز طبق آیین‌نامه و قوانین موضوعه پروانه مطب تحصیل نمایند.

حال به مشاوره تخصصی و تجارب تیم کلینیک آپ در انتخاب محل مطب و تهیه تمامی اقدامات در این سالها در خصوص انواع مطب ها میپردازیم :

شرایط فیزیکی مطب به شرح ذیل میباشد :

*هر مطب پزشکی باید حداقل دارای یک اتاق معاینه با فضای مناسب و یک سالن انتظار با مساحت مناسب و سرویس های کامل بهداشتی منطبق باشرایط منطقه ای و نظر  دانشگاه علوم پزشکی باشد .

*هر مطب دارای مجوزتزریقات و پانسمان می تواند علاوه بر اتاق های فوق یک اتاق با حداکثر دو تخت جهت ارائه خدمات تزریقات دارو سرم و انجام پانسمان تخصیص دهد .

*وجود یک اتاق مجزابرای سایر خدمات پزشکی نظیر ثبت نوار قلبی گچ گیری و اقدامات حیاتی اورژانس نظیر نظیرCPR (با رعایت جدا و محفوظ بودن بیماران ) اختیاری است ولی هر گونه افزایش اتاقها و تجهیزات که مطب را تبدیل به موسسه درمانی نماید ممنوع می باشد .

*معاینه بیماران بطور همزمان مجاز نمی باشد و محل معاینه بیماران باید ازمحل انتظار کاملا جدا باشد.

*پوشش دیوار ها و سقف باید سالم صاف بدون درز شکاف و تمیز باشد  .

*نصب دستشویی همراه با مایع صابون در واحد تزریقات ضروری می باشد

*دیوار محل نصب دستشویی بطور مناسب کاشیکاری گردد و دیوار توالت قابل شستشوی روزانه باشد ( دیوار توالت حتی الامکان تا ارتفاع ۱.۸ متر از کف با کاشی ، سرامیک یا سنگ پوشیده شده باشد )

*کاسه سنگ توالت و دستشویی ها از جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی یا ترک خوردگی بوده و مجهز به شیر گلوباشد

*مطب باید دارای انشعاب آب لوله کشی بهداشتی باشد

*فاضلاب مطب باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع گردد

* تمهیدات لازم برای جلو گیری از وجود ،ورود ،نشو و نمای حشرات در مطب بعمل آید

* رعایت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمت های ساختمان ضروری می باشد

*در جه حرارت اطاق ها هال و راهرو ها بر حسب فصول مختلف سال متعادل باشد و حتی الامکان از تهویه مناسب و نور کافی برخوردار باشد.

شرایط بهداشتی مطب به شرح ذیل میباشد :

*وجود مواد پاک کننده مایع در دستشویی برای بیماران و مواد ضد عفونی کننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات در مطب الزامی است

*تفکیک زباله های خطرناک (وسایل عفونی ،سرسوزن تیغ بیستوری و سایر وسایل برنده ،مواد آلوده به انساج و خون و سرم )از زباله های عادی ضروری است و باید در کیسه های مقاوم زباله قرار گرفته و بطریق بهداشتی دفع شوند

*تیغ های جراحی و سر سوزنهای مصرف شده باید در ظروف مقاوم و ایمن(safety box ) جمع آوری ودفع گردند

*وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و دارای کیسه زباله مقاوم در مطب الزامی است .

*کلیه تختهای قابل استفاده برای بیماران دارای ملحفه تمیز و سالم . یا پوشش کاغذی مناسب پوشیده باشند

*ابزار مورد مصرف در مطب که نیاز به گند زدایی (disinfection)و یا سترون کردن (sterilization) دارد باید بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف گندزدایی یا سترون گردد .

*کلیه قسمتهای مطب بطور نظافت و در موارد ضروری محلهای آلوده با یکی از مواد گند زدا ، گند زدایی (ضدعفونی) گردد.

تجهیزات مطب به شرح ذیل میباشد :

*مطب دارای  واحد تزریقات و پانسمان ،علاوه بر داروهای اورژانس باید مجهز به کپسول اکسیژن ،وسایل تزریقات و پانسمان و تخت و فضای مربوطه باشد .

*در مطب هایی که جراحی های سرپایی و یا معینات زنانگی بعمل می آید ،وجود دستگاه فور یا اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است .

*بکارگیری فناوری و استفاده از تجهیزاتی ه کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب ممنوع است نظیر وسایل پرتو پزشکی ،پزشکی هسته ای ،رادیوتراپی ،توانبخشی ،اپی لیزر(لیزر پوست ) و لیزیک (لیزر چشم)

*روشها و وسایل نشخیصی درمانی نظیر دستگاه های دانسیتومتری ،سونیکید لیزرکرایوکوتر، الکترولیز، هیدرودرمی ،الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است در مطب قابل استفاده و بهره بردای است .

اطلاع رسانی و ثبت اطلاعات مطب به شرح ذیل میباشد :

*طلاع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی مورد نیاز زیر نظر سازمان نظام پزشکی هر منطقه قابل انجام است.

*هر گونه تبلیغات انفرادی در رسانه ها و جراید کشور و یا تبلیغ درمان ها ی پزشکی (نظیر تبلیغ ترک اعتیاد ) به منزله تبلیغات تجاری و مجهول محسوب گشته و منع قانونی دارد.

*بایگانی مدارک پرشکی و نگهداری سوابق پزشکی بیماران در مطب ضروری و قابل دسترس باشد .

*گزارش دهی بیماریهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجباری می باشد.

شرایط تابلو و سرنسخه به شرح ذیل میباشد :

* تابلو مطب پزشکان باید ساده باشد و اندازه آن از ۵۰*۷۰ سانتی متر تجاوز نکند

* پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران می توانند فقط دو تابلو یکی در مد خل مطب و دیگری در داخل کوچه و یا خیابان و یا محل مناسبی نزدیک نصب کنند.

* پزشکان در تابلو نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند.

* پزشکان و یادندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر سه رشته طبابت را در تابلوی خود قید نمایند.

سرنسخه و کارت ویزیت

پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی نمایند.ذکر محل اخذ تخصص در سر نسخه و کارت ویزیت در صورتیکه به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد بلا مانع است . پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه می توانند حداکثر سه رشته طبابت را در مورد سر نسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک یا دندانپزشک عمومی اکتفاء نمایند . هر پزشک یا دندانپزشک می تواند رشته های تخصصی خود را که موفق به اخذ آن شده اند در سر نسخه و کارت ویزیت قید نماید. هر پزشک باید مستقلا برای خود سر نسخه داشته باشد  .هیچ پزشکی نمی توانند از سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانیکه محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نمایند 

آگهی و تبلیغات

پزشکان و دندانپزشکان در امور حرفه ای فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار مجاز به درج آگهی در روزنامه یا مجلات می باشند.پزشکان و دندانپزشکان در درج آگهی فقط می توانند نام ونام خانوادگی ،تخصص ،نشانی و شماره تلفن مطب خود را ذکر نمایند.پزشکان درآگهی روزنامه و مجلات نمی توانند خود رامعالج بیماری خاصی معرفی کنند . اما تیم کلینیک آپ با توجه به دستاوردهای شگفت خود در این سالها توانسته است به تجارب بالایی دست پیدا نماید که همواره متقاضیان تاسیس میتوانند با درخواست خدمات پشتیبانی از این شرایط استفاده نمایند که این تبلیغات اعم از بیلبورد های شهری و صفحه های مجازی و سایت های معتبر پربازدید و … میباشند .