آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

مشاوره تخصصی و رایگان تیم کلینیک آپ در خصوص قانون اجرایی اجازه تأسیس مرکز فیزیوتراپی طبق مفاد و مواد قانون آیین نامه معاونت درمان به شرح ذیل میباشد :

فیزیوتراپی یکی از رشته های توانبخشی است که در آن از عوامل فیزیکی مانند گرما، سرما، آب، امواج الکترو ماگنتیک ( نور، امواج مادون قرمز، ماوراء بنفش، لیزر کم توان و….) و حرکت درمانی به منظور بازتوانی بیماران نیازمند و معلولین استفاده میگردد. مرکز فیزیوتراپی که در این آئین نامه به اختصار « مرکز » نامیده می شود به محلی اطلاق می گردد که طبق ظوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت انجام خدمات فیزیوتراپی بعد از اخذ پروانه های قانونی (تاسیس و مشئول فنی ) دایر شده و بصورت روزانه و سرپایی فعالیت می نماید.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به  شخصی اطلاق می شود که دوره طب عمومی را به پایان رسانده و دوره کامل تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک تخصصی شده باشد.

فیزیوتراپیست به شخصی اطلاق می شود که دوره کامل فیزیوتراپی را در یکی از مراکز آموزش دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک علمی کارشناسی، کارشناسی ارشد، یا ph.D  در رشته فیزیوتراپی شده باشد.

کاردان فیزیوتراپی به شخصی اطلاق می شود که یکی از رشته های مربوط به فیزیوتراپی را گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه رسمی دانشگاهی شده باشد.

مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در کلیه مقاطع یادشده باید به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (در مورد دانش آموختگان سالهای گذشته ) رسیده باشد. پروانه های تأسیس و مسئول فنی پروانه های قانونی می باشند که از طریق وزرات پس از تصویب کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر مرکز صادر می گردد.

برای هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت براساس مفاد مندرج در این آئین نامه فقط پروانه تأسیس یک مرکز صادر می شود.

نحوه تأسیس :

تأسیس مرکز فیزیوتراپی منوط به کسب موافقت اصولی (پروانه تأسیس) از کمیسیون قانونی وزارت بوده که با رعایت قوانین مصوب و مفاد آئین نامه اقدام به بررسی و صدور پروانه بهره برداری خواهند نمود.پیشنهاد اعطای موافقت اصولی و صدور پروانه بهره برداری صرفا ً با درخواست و موافقت دانشگاههای علوم پزشکی قابل طرح در کمیسیون قانونی می باشد.

اجازه تأسیس مرکز فیزیوتراپی به اشخاصی داده می شود که دارای شراطی ذیل باشند.

الف ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب) نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و اعتیاد به مواد مخدر (تسلیم گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمان درخواست همکاری با مراکز فیزیوتراپی برای کلیه کارکنان الزامی می باشد.)

ج) دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر:

  • تخصص طب فیزیکی و توان بخشی
  • فیزیوتراپی
  • کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نهادها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در صورتی می توانند تقاضای تأسیس مرکز فیزیوتراپی  نمایند که دارای مجوز صادره با توجه به مفاد آئین نامه و همچنین ، اجازه تأسیس مؤسسات پزشکی قید شده باشند.

 به مؤسس یا مؤسسان مرکز فیزیوتراپی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک پروانه تأسیس داده نمی شود. ضمنا ً یک نفر نمی تواند بطور همزمان مؤسس یک مرکز فیزیوتراپی و مسئول فنی مرکز دیگر باشد. مؤسس یا مؤسسین بایستی حداقل برای یک نوبت کاری مسئولیت فنی مرکز مربوط را تقبل نمایند.

شخصیت حقوقی بایستی دارای اساسنامه تأیید شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی بوده و در آن ارگان ، تشکیلات، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخاب آن، منابع مالی ، شرایط عضویت و نحوه انحلال آن پیش بینی شده باشد و همچنین باید فرد یا افراد واجد شرایطی را بعنوان مؤسس معرفی نمایند.

احراز صلاحیت مؤسس یا مؤسسان و همچنین مسئول یا مسئولان فنی براساس شرایط مندرج در آئین نامه به عهده کمیسیون قانونی می باشد.

در مواردیکه مؤسس و مسئول فنی مرکز یک نفر باشد و شخص مزبور قوت نماید، وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یا مسئولان فنی واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود و وراث مکلفند بمحض دریافت گواهی حصر وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت به معرفی شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی، بعنوان مؤسس جدید اقدام کنند در غیر اینصورت مؤسسه تعطیل خواهد شد.

پروانه تأسیس مؤسسات فیزیوتراپی براساس نظام سطح بندی خدمات بهداشتی، درمانی صادر می گردد. (در حال حاضر شاخص جمعیتی برای مرکز سی هزار نفر می باشد).

بهره برداری، انتقال ، تعطیل :

زمان فعالیت مراکز فیزیوتراپی حداقل یک نوبت صبح است و درصورت داشتن دو نوبت کاری (صبح و عصر) نیازمند معرفی مسئول فنی جداگانه برای هرنوبت کاری است.

شروع بکار و فعالیت مرکز فیزیوتراپی منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی مسئول یا مسئولان فنی و سایر افراد فنی جویای کار جهت کلیه نوبتهای کاری می باشد.

پس از احراز صلاحیت اشخاص فوق و کافی بودن تجهیزات و فضای فیزیکی توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهره برداری داده خواهد شد.

کلیه مراکز فیزیوتراپی موظفن در زمان تمدید پروانه، مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند. در ضمن تمدید پروانه های تأسیس و مسئولین فنی مرکز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط آن خواهد بود.

 ضوابط و حداقل استانداردهای فیزیکی، فنی، ساختمانی، تجهیزات دستگاهها و نیروی انسانی مورد نیاز مراکز فیزیوتراپی نسبت به تعداد بیمار پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد.

برای شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره برداری ، معرفی حداقل ۵۰% کادر فنی ( مسئول فنیو کادر فیزیوتراپ ) از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویای کار مورد تأئید دانشگاه که در مراکز دولتی و در خصوص هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند برای تمامی نوبت های کاری ضروری است.

مسئولین پذیرش مراکز فیزیوتراپی بایستی از بین افراد جویای کار رشته های کاردانی یا کارشناسی مدارک پزشکی ، انتخاب و معرفی شوند. ( در صورت نبودن داوطلب کافی ، بکار گیری فارغ التحصیلان پرستاری بلامانع است)

مسئولان فنی و همکاران فنی مراکز فیزیوتراپی نمی توانند در شبانه روز بیش از دو نوبت کاری در مرکز فعالیت نمایند.بکار گیری ، تغییر و جابجایی پرسنل مراکز بایستی قبلأ به اطلاع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بصورت مکتوب رسانده شود.

افرادیکه در استخدام سازمانهای دولتی و وابسته به دولت هستند نمی توانند مسئولیت فنی و یا همکاری در بیش از یک نوبت کاری مراکز فیزیوتراپی بخش غیر دولتی را بپذیرند.

با توجه به قوانین استخدامی ، اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری به جز مؤسسات وابسته به آن دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری برای افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهای دانشگاهی ( کلینیک های ویژه و بیمارستانها ) صادر می شود.

پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری در بخش غیر دولتی برای افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگی از خدمات دولتی صادر خواهد شد. در صورت قطع ارتباط استخدامی به هر دلیل و قبل از بازنشستگی این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تأسیس مرکز فیزیوتراپی طبق ضوابط مربوطه برای آنان صادر می شود.

انتقال پروانه تأسیس به غیر توسط مؤسس بدون موافقت کمیسیون قانونی ممنوع است. برای افرادیکه یک بار پروانه تأسیس گرفته و به هر علتی به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری واگذار کرده اند مجددأ پروانه تأسیس صادر نخواهد شد.ولی با رعایت سایر مقررات می توانند از پروانه های تأسیس صادر شده استفاده کنند.

انتقال مراکز فیزیوتراپی از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و موافقت دانشگاه مربوطه است.

پروانه مسئول فنی مؤسسات و بخشهای فیزیوتراپی بیمارستان و درمانگاه ها فقط بنام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و یا فیزیوتراپیست  واجد شرایط پس از تأیید کمیسیون قانونی صادر می شود.

تعطیل موقت مرکز فیزیوتراپی با موافقت دانشگاه مربوطه حداکثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد مأموریتهای اداری ، آموزشی و بیماری که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد. در صورت عدم رعایت این موضوع دانشگاه های ذیربط می توانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز فیزیوتراپی به فرد دیگری طبق ضوابط و با اعلام نظر نهائی کمیسیون قانونی اجازه تأسیس مرکز دیگری بدهند.

در صورتیکه بدون اطلاع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه گردد، دانشگاه ذیربط می تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز فیزیوتراپی به فرد دیگری طبق ضوابط تأسیس مرکز فیزیوتراپی جدید بدهد.

هر نوع نام گذاری و تغییر نام و محل باید با هماهنگی دانشگاه / دانشکده مربوطه و با موافقت وزارت صورت پذیرد. در این صورت پروانه جدید بنام و یا برای محل جدید صادر خواهد شد.

در صورتیکه مؤسس یا مؤسسان به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشته باشند مراتب را باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطیلی به دانشگاه / دانشکده مربوطه گزارش نمایند.

دانشگاه / دانشکده موظف است هرگونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز فیزیوتراپی تحت نظارت خود را بطور مستمر به وزارت گزارش نمایند.

در صورت تعطیل یا انحلال مرکز ، وزارت هیچگونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی نخواهد داشت

شرح وظایف مؤسس یا مؤسسین:

وظایف مؤسس یا مؤسسین عبارتند از:

الف) آماده نمودن مرکز فیزیوتراپی برای پذیرش بیمار و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدور پروانه تأسیس توسط کمیسیون قانونی وزارت و گزارش آن بصورت کتبی به دانشگاه / دانشکده مربوطه جهت بازدید ، تأیید نهایی و صدور پروانه بهره برداری. در صورت عدم راه اندازی در زمان مشخص شده پروانه تأسیس لغو می گردد.

ب ) معرفی مسئول یا مسئولین فنی جویای کار به دانشگاه های علوم پزشکی برای هر نوبت کاری .

رعایت مفاد آئین نامه اجرای قانون اجازه تأسیس مطب در مورد بکارگیری متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی بعنوان مسئول فنی و یا جانشین وی الزامی است.

مؤسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط کمیسیون قانونی می تواند تعویض وی را درخواست نماید.

در صورت عدم حضور مسؤل فنی به هر دلیل مؤسس بایستی بلافاصله فرد واجد شرایطی را بعنوان مسئول فنی جدید یا جانشین وی به دانشگاه/ دانشکده مربوطه معرفی نماید.

ج) پاسخگویی در برابر مرجع قانونی در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئول فنی می باشد.

د) انتخاب و معرفی نیروی انسانی لازم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویای کار مورد تأیید دانشگاه.

هـ) نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشکی و اجرای مقررات مربوطه.

و) کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط ، مقررات و تعرفه های مصوب وزرات جهت تضمین حسن انجام امور مرکز.

ز) همکاری و ایجاد تسهیلات لازم برای بازرسی نمایندگان وزارت در هر زمان .

ح) رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در خصوص نحوه بکار گیری افراد و پرداخت دستمزد آنان.

ط) در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی ، گزارش موضوع تخلف و دلایل آن به معاونت درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغییر وی.

ی) برنامه ریزی و سازماندهی لازم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران.

ک) نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرنسخه های مرکز و پزشکان و رعایت آنها.

ل) کنترل وضعیت ساختمان ، تجهیزات ، تأسیسات و ایمنی مرکز و تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهای مربوط.

م) اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه / دانشکده مربوطه برای پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فیزیوتراپیست های شاغل در مراکز بر اساس دستور العمل های موجود.

در صورت تخطی از وظایف محوله ، مراتب با گزارش دانشگاه های علوم پزشکی در کمیسیون مطرح و در خصوص صلاحیت موسس تصمیم گیری خواهد شد.

ضوابط نیروهای فنی مرکز فیزیوتراپی :

افرادیکه در مراکز فیزیوتراپی به کار فنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند :

الف- مسئول فنی مرکز ( مطابق ضوابط این آئین نامه ).

ب- ph.D در رشته فیزیوتراپی

ج- کارشناس ارشد فیزیوتراپی

د- کارشناس و کاردان فیزیوتراپی

هـ- کاردان و کارشناس مدارک پزشکی و یا پرستاری ( جهت پذیرش بیمار)

مسئول فنی مراکز فیزیوتراپی باید دارای یکی از مدارک زیر باشند.

  • تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  • مدارک فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست های متقاضی قبول مسئولیت فنی در مراکز و بخشهای فیزیوتراپی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) دارا بودن صلاحیت علمی مطابق آئین نامه و انجام خدمات قانونی ( طرح نیروی انسانی و خدمت نظام وظیفه عمومی)

ب ) برای قبول مسئولیت فنی در شهرستانهای تهران ، کرج ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز داشتن حداقل ۲ سال سابقه اشتغال بکار تمام وقت در رشته فیزیوتراپی در یکی از مؤسسات ، نهادها و یا ارگانهای دولتی – خصوصی و یا خیریه مجاز به تأیید دانشگاه / دانشکده ذیربط.

سابقه کار برای کارشناسان ارشد حداقل یکسال و در مقاطع بالاتر نیازی به سابقه کار نمی باشد.

مدت خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی پس از فراغت از تحصیل در رشته مربوطه جزء سابقه کار محسوب می گردد.

ج) فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۵۰% و بالاتر و همسران و فرزندان آنان با انجام خدمات قانونی و یا معافیت از آن ، بدون احتساب سنوات خدمتی مزبور می توانند نسبت به تأسیس و قبول مسئولیت فنی مؤسسات و بخشهای فیزیوتراپی اقدام نمایند.

د) جانبازان تا ۴۹% به ازاء هر درصد جانبازی از ۱۵ روز خدمات لازم جهت احتساب سابقه کار معاف می باشند.

هـ) هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنین هر ماه اسارت آزادگان معادل ۲ ماه خدمت بعنوان سابقه کار احتساب می گردد.

مسئول یا مسئولان فنی که توسط مؤسس یا مؤسسان برای هر نوبت کاری ( صبح یا عصر) به دانشگاه های علوم پزشکی معرفی می شوند پس از احراز صلاحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی برای آنان می توانند کار خود را شروع نمایند.

با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی کلیه متخصصین واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنی خود در محل دیگری ( مطب ، بیمارستان و ….) مجاز به فعالیت نیستند. مجوز فعالیت همزمان نیز صادر نمی گردد.

مؤسس یا مؤسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پس از صدور مجوز لازم عمل نمایند. هر فرد می تواند بعنوان مسئول فنی حداکثر دو نوبت کاری در شبانه روز فعالیت نماید.

مسئولان فنی مکلف به رعایت شرایطی هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابلاغ می گردد.

هر مسئول فنی می تواند مسئوایت فنی یک مرکز فیزیوتراپی ( اعم از دولتی یا غیر دولتی ) را حداکثر در دو نوبت کاری بعهده بگیرد.

شرح وظایف مسئول یا مسئولین فنی :

مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی به کسی گفته می شود که ضمن داشتن تخصص مربوطه ، پروانه مسئولیت فنی برابر قوانین و مقررات بنام او صادر شده باشد . دخالت وی در امور مرکز بر اساس مفاد مندرج در پروانه مسئولیت فنی مراکز فیزیوتراپی بر اساس شرایط مندرج در آئین نامه به عهده دانشگاه های علوم پزشکی می باشد .

اهم وظایف مسئول و مسئولان فنی مرکز عبارتند از :

الف ) حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده و قبول مسئولیت فنی مرکز و پاسخگوئی در قبال تمامی اقدامات فنی انجام شده .

ب) نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی توسط کادر فنی مرکز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان.

ج) بررسی و اعلام صلاحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز.

د) تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعات تعیین شده.

هـ) نظات بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات مرکز.

و) نظارت بر تهیه, تنظیم و نگهداری پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه درصورت تخطی از موازین علمی وفنی.

ز) نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و نیز سرنسخه های مرکز و ارائه پیشنهادات لازم به مؤسس.

ح) تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای مرکز به تفکیک نوع خدمات درمانی و ارسال به وزرات یا دانشگاه/ دانشکده های ذیربط از طریق برنامه نرم افزاری اعلام شده بطور مستمر (حداقل ۶ ماه یکبار).

ط) مسئول یا مسئولان فنی موظفند نسبت به گزارش مواردی از بیماریهای واگیر و غیرواگیر که لیست آن توسط وزرات یا دانشگاه/ دانشکده تعیین می گردد با رعایت اصل امانتداری به مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند.

ی) ابلاغ تذکرات فنی به کارکنان شاغل و نیز مؤسس یا مؤسسان مرکز و پی گیری اقدامات اجرائی و درصورت تخطی اعلام مراتب به دانشگاه / دانشکده های ذیربط.

ک) رعایت و اجرای کلیه مقررات و دستورالعملهای وزرات و نیز موازین اسلامی , اخلاقی , فنی و نظارت بر حسن اجرای آن.

حضور مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی درهر دو نوبت کاری ضروری است. در صورتیکه به هر علت مسئول فنی در مدت محدود نتواند شخصاً در ساعات مقرر در مرکز حضور داشته باشد, باید به اطلاع و موافقت دانشگاه فردی واجد شرایط و صلاحیت را به صورت موقت بعنوان قائم مقام یا مسئول فنی جایگزین, تعیین نماید. ولی بهرحال اقدامات مسئول فنی جانشین, رافع مسئول فنی صاحب پروانه نخواهد بود.

مسئول فنی می تواند درهر سال به مدت ۳ ماه فردی واجد شرایط را بعنوان جانشین خود بعنوان مسئول فنی موقت به دانشگاه مربوطه معرفی نماید.

 در موارد ذیل این مدت می تواند به بیش از ۳ ماه افزایش یابد:

  • مأموریتهای آموزشی, فرصتهای مطالعاتی و اداری که به تأیید وزرات رسیده باشد.
  • بیماری مسئول فنی که وی را مجبور به ترک شهر و یا شهرستان محل کار خود برای مدت بیش از زمان ذکر شده نماید. (با تأیید دانشگاه ذیربط)

در صورتیکه مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی کسی را معرفی ننماید, مؤسس باید فرد واجد شرایط دیگری را بعنوان مسئول فنی به دانشگاه مربوطه معرفی نماید. در طول این مدت جانشین مسئول فنی عهده دار کلیه وظایف مربوطه خواهد بود.

در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از ۳ ماه بطول انجامد کمیسیون قانونی می تواند به پیشنهاد مؤسس و تأیید دانشگاههای علوم پزشکی پروانه دائم برای مسئول فنی جانشین یا شخص دیگری صادر نماید.

متخصصینی که توسط مسئول فنی مرکز بعنوان همکار نیمه وقت و یا تمام وقت معرفی می گردند پس از کسب مجوز مربوطه ذکر نام آنها روی تابلو و اوراق تا پایان ادامه همکاری بلامانع است. این افراد نیز موظف به حضور در مرکز فیزیوتراپی در ساعات مقرر هستند.

احکام مسئول فنی موقت مرکز فیزیوتراپی توسط معاون درمان دانشگاهها براساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صادر خواهد شد.

شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در مراکز فیزیوتراپی

اعمال فیزیوتراپی در مرکز باید توسط فیزیوتراپیست و یا کاردانهای فیزیوتراپی صاحب صلاحیت تحت نظر مسئول فنی مرکز انجام شود.

کاردانهای فیزیوتراپی مجازند فقط آن قسمت از اعمال فیزیوتراپی را که در حیطه مدرک علمی آنان باشد منحصراً تحت نظر فیزیوتراپیست انجام دهند.

فیزیوتراپیست ها و کاردانهای فیزیوتراپی موظفند طبق نسخه و یا دستور پزشک معالج, خدمات فیزیوتراپی را برای بیماران انجام دهند.

این گروه حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارند و همچنین مجاز به صدور گواهی استراحت و تجویز دارو برای بیماران نخواهند بود.

تشکیل پرونده (ضبط مشخصات کامل بیمار, نام پزشک و مراحل سیر بیماری و سایر اطلاعاتی که وزارت و یا دانشگاه/ دانشکده ها مشخص می کنند), بایگانی و نگهداری مدارک ضروری حداقل به مدت ۳ سال برای هریک از بیماران مراجعه کننده در مرکز فیزیوتراپی الزامی است.

مراکز فیزیوتراپی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب و ابلاغ رسمی این آیین نامه وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق دهند.

تمدید پروانه های تأسیس و مسئولان فنی مراکز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط مربوطه خواهد بود.

رعایت قانون و آیین نامه مرتبط با انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و کلیه شئونات حرفه ای و اخلاقی در ارائه خدمات به بیماران ضروریست.

نظارت بر کلیه خدمات فیزیوتراپی در سراسر کشور به عهده وزارت و دانشگاه / دانشکده خواهد بود و در ارزیابی و ارزشیابی مراکز فیزیوتراپی رعایت تبصره های ماده ۱۵ الزامی است.

پذیرش بیمار باید براساس ظرفیت مرکز انجام گیرد و هیچگونه تفاوتی بین بیماران بیمه شده و آزاد وجود نداشته باشد.تجهیزات, فضا و نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به تعداد بیماران پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد.

تخلفات :

در صورتیکه مؤسس یا مسئولان فنی مرکز از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظایف موضوع آیین نامه تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد :

الف) بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده های ذیربط

ب) بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده و اعلام مراتب به سازمانهای بیمه گر و سازمان نظام پزشکی

ج) در صورت تکرار تخلفات وعدم توجه به اخطارهای شفاهی و کتبی , چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون یاد شده و در سایر موارد به محاکم عمومی ارجاع خواهد شد.