درمانگاه تخصصی پوست و مو به مراکزی اطلاق می شود که طبق ضوابط وزارت بهداشت پس از اخذ پروانه های قانونی جهت ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی پوست و مو به بیماران احداث می گردد.

خدمات مجاز تشخیصی و درمانی به شرح ذیل می باشد :
– تشخیص و درمان بیماری های پوست و مو
– انجام تکه برداری Biopsy
– اشعه درمانی با اشعه ماوراء بنفش VBA و UVB
– الکترولیز ( سوزاندن موهای اضافی )
– انجام آزمایشات حساسیت پوستی Patch Test
– لیزر تراپی پوست در صورت داشتن گواهی معتبر
– پیوند مو
– انجام آن دسته از جراحی های تشخیصی و درمانی پوست که با بی حسی موضعـی انجـام می شـود ‘ هم چـون Excision Surgery ضایعات Bcc و Sac یا خال و یا Senile Keratitis
– انجام کوتر و کرایو ضایعات پوستی

اجازه تأسیس به پزشکان متخصص پوست داده می شود . شرکت های تعاونی و مؤسسات خیریه در صورت اخذ موافقت اصولی و معرفی مسئول فنی و رعایت سایر ضوابط قانونی مجاز به احداث درمانگاه مذکور می باشند ( می بایست مسئول فنی واجد شرایط معرفی نماید ).

ساعات کار درمانگاه در پروانه قید خواهد شد و مؤسس در صورت تمایل به تأسیس داروخانه و آزمایشگاه در داخل درمانگاه بایستی مسئول فنی واجدشرایط جهت اخذ پروانه معرفی نماید .
در صورتی که درمانگاه فاقد داروخانه می باشد فقط مجاز به نگهداری داروهای اورژانس در حد نیاز می باشد .
تأمین مراکز لیزر پوست تابع ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای پوست و مو می باشد .

درمانگاه تخصصی بیماری های پوست و مو می تواند نسبت به عقدقرارداد با آزمایشگاه های ذی ربط (پاتولوژی ) اقدام نمایند .

پرسنل :
دو نفر پزشک متخصص بیماری های پوست و مو
یک نفر کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
دو نفر پرستار یا بهیار زن و مرد
یک نفرپرستار جهت اطاق الکترولیز

شرایط و وظایف مسئول فنی
مسئول فنی بایستی متخصص پوست و مو و دارای پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر باشد
سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه و مسئولیت رعایت موازین قانونی برعهده مسئول فنی می باشد
سرپرستی کلیه امور و نظارت بر انتخاب و به کارگیری پرسنل واجد صلاحیت ، رسیدگی به شکایات ، نظارت بر شئون پزشکی و آئین نامه های انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس مقررات و مقررات مربوطه
ارائه آمار ماهانه به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی به دانشگاه مربوطه
نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی
کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی ، ساختمانی ، تأسیساتی و دارویی و ایمنی درمانگاه
نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و ارائه صورت حساب بیمار
رسیدگی به شکایات بیماران و پاسخ گویی به آنان و مراجع ذی صلاح ، جلوگیری از انجام خدمات پزشکی غیر مجاز و خارج از وظایف درمانگاه
رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پذیرش بیماران اورژانس و فوریت های پزشکی
اعلام اسـامی پـزشکان شـاغل و ساعات کار آنان به دانشگاه مربوطه ( پزشکان فاقد پروانه مطب مجاز به فعالیت در درمانگاه نمی باشند) .
حضور فیزیکی مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه الزامی است .
همکاری با بازرسین دانشگاه و ارائه اطلاعات مورد نیاز به آنان
در صورت عدم همکاری ، مسئول فنی مؤسس یک ماه قبل می بایست مراتب را به دانشگـاه اطـلاع داده و شخصی واجد شرایط دیگری را جهت تائید صلاحیت معرفی نماید .
عدم حضور مسئول فنی حداکثر به مدت ۳ ماه با معرفی مسئول فنی موقت واجد شرایط بلامانع می باشد .

شرایط ساختمان وتاسیسات
حداقل واحد های درمانگاه شامل :
مدیریت ،حسابداری ،پذیرش ،امور اداری،حداقل ۲ اطاق برای معاینات واطاق تکه برداری واعمال جراحی کوچک با دیواره کاشی وکف قابل شستشو،اطاق اشعه درمانی ،اطاق الکترولیزجهت بانوان ،سالن انتظار ،اطاق های استراحت پرسنل ،رختکن ،آبدارخانه ،انبار ،مرکز استرایلیزاسیون
مسیرهای رفت وآمد بیماران وکارکنان به نحوی باشد که برخورددررفت وآمد به وجود نیاید
ورودی ها برای عبور برانکارد وچرخ بیمار به اندازه کافی وسیع باشد
تسهیلات وراه های پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشد
پله ها وبالکن دارای حفاظ به ارتفاع ۷۵ سانتی متر باشد
طول وعرض پله ها مناسب پیش بینی گردد
علائم راهنمای بیمار به طور مطلوب پیش بینی ونصب شده باشد
مجهز به سیستم اطفاءحریق مورد تائید سازمان های ذی ربط باشد
 استقرار شبکه برق وتجهیزات برق مطابق مقررات وضوابط ایمنی صورت گیرد
انجام تعمیرات ،نگهداری وایمنی درمانگاه با تفویض به کارکنان واجد شرایط وتحت کنترل قرار گیرد
یش بینی برق اضطراری
سیستم تهویه به نحوی طراحی و تنظیم شود که در تمام ساعات روز وفصول آسایش بیمار وکارکنان را تامین نماید
کلیه ورودی ها ،راهروها،پلکان ومسیرهای رفت وآمد بیمار ،اتاق های مختلف جهت جلوگیری از حوادث وسوانح دارای روشنایی کافی باشد.
توجه داشته باشید از خرید یا اجاره ساختمان جهت مرکز فوق قبل از تائید کارشناسی خودداری به عمل آید.

مراحل صدور مجوزهای قانونی
الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی
۱- ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت محترم درمان و مدیریت محترم درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .
۲- تکمیل فرم های مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود )
۳- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
۴- دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان
۵- نامه اعلام عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
۶- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی
۷- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
۸- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد
۹- لیست اسامی پیشنهادی جهت نام گذاری مؤسسه با مهر و امضای متقاضی
۱۰- نامه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت آنان در مورد متقاضی و غیر تکراری بودن اسامی پیشنهادی
۱۱- عکس ۴ * ۳ دوقطعه ( جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری وعدم اعتیاد )+ارائه تصویر یا شماره کارت ملی

توضیح : در خصوص نامه های مورد اشاره در بندهای ۷ و ۱۰ و۱۱ مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک توسط طرف متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد .

ب ) پس از تکمیل مدارک ‘ پرونده به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت متبوع ارسال می گردد
ج ) پس از تائید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تأسیس + فیش بانکی
طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید)
د ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی
ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی

بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد .

۱- پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی ( با ذکر دقیق آدرس ، کروکی و تلفن تماس ) که توسط متقاضی مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد .
۲- در صورت تائید شرایط اولیه ساختمان توسط کارشناسان معاونت درمان به طور کتبی به متقاضی اعلام می گردد ‘ تا نسبت به ارائه نقشه معماری ساختمان با مقیاس یک صدم و نام گذاری فضاها اقدام نمایند .
۳- انجام بازدید توسط کارشناسان مدیریت درمان و بهداشت محیط
۴- در صورت مورد تائید بودن نقشه پیشنهادی توسط معاونت درمان دانشگاه ،آماده سازی ساختمان طبق نقشه تائید شده و رهنمودهای ارائه شده به صورت کتبی که مجموع نظرات گروه کارشناسی ( درمان ، بهداشت محیط ) می باشد .
۵- تجهیز کامل مرکز

۶- معرفی مسئول فنی جهت کلیه ساعات فعالیت مرکز ( مدارک مورد نیاز مسئول فنی در قسمت مدارک مسئول فنی درج گردیده است )
۷- تصویر مصدق سند مالکیت و اجاره نامه رسمی
۸- لیست تجهیزات به تفکیک بخش ها
۹- لیست اسامی پرسنل به همراه مدارک تحصیلی آنان و لیست اسامی پزشکان به همراه تصویر پروانه مطب معتبر آنان و نامه اعلام همکاری
و ) پس از تکمیل مدارک ، ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت متبوع
ز ) پس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداری ارائه فیش بانکی :
ارائه فیش های بانکی جهت هریک از مسئولین فنی طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبلغ جهت شهرتهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).
ح ) صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی توسط وزارت متبوع وارسال آن به معاونت درمان دانشگاه
ت ) تحویل پروانه های صادره به مؤسس

مدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی
۱- تکمیل فرم های مشخصات، معرفی تقبل مسئولیت فنی ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفی مسئولین فنی از طرف مؤسس به صورت کتبی تحویل می گردد ) .
۲- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
۳- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه
۴- نامه عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
۵- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت پزشکان استخدام رسمی دوایر دولتی
۶- اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی
۷- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضیح
۸- سه قطعه عکس ۴* ۳
۹- ارائه تصویر یاشماره کارت ملی
۱۰-اصل گواهی عدم اعتیاد
توضیح : در خصوص مدارک مورد اشاره در بندهای ۵ و ۱۰ مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک از طرف متقاضی صورت می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ های فوق به عهده متقاضی می باشد .

مقررات:

 صورت اسامی کلیه پزشکان شاغل در درمانگاه و ساعت کار در رشته تخصصی یا طبابت آنان باید در محل درمانگاه در تابلویی برای اطلاع مراجعین نصب گردد .
درمانگاه موظف است جهت کلیه بیماران کارت پزشکی تشکیل و کلیه سوابق و خدمات ارائه شده به آنان را در آن درج نماید .
وجود دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کلیه مراجعین با ذکر خدمات انجام شده در درمانگاه الزامی است .
هرگونه اعمال خلاف شئون پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی در درمانگاه برابر مقررات قابل پی گیری است .
ترک درمانگاه توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادر فنی در ساعات مقرر و تعطیل غیر موجه درمانگاه بدون اطلاع به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جرم محسوب و یا متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .

نظارت بر کلیه خدمات درمانگاه به عهده کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و یا با کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .
به استناد ماده ۵ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی درمانگاه حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و یا به تشخیص وزارت بهداشت و درمان بر خلاف شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارد و استفاده از عناوین مجهول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا دادن وعده های فریبنده جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد .
تغییر محل و نام درمانگاه بایستی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد ، و انجام امور مذکور مستلزم اصلاح و یا صدور پروانه جدید حسب مورد خواهد بود .
بیماری که به درمانگاه مراجعه و یا ارجاع گردیده حق دارد پزشک مورد نظر خود را انتخاب و به واحد پذیرش اعلام دارد .
تابلو درمانگاه باید ساده و حداکثر دو برابر تابلو پزشکان با ذکر نوع تخصص درمانگاه و بدون ذکر نام پزشکان شاغل درمانگاه باشد .
ساعات کار درمانگاه بایستی بر روی سرنسخه و تابلوی درمانگاه قید شود .
نصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد بر سینه الزامی است .
شروع به کار درمانگاه منوط به معرفی مسئول فنی و کادر واجد شرایط و صدور پروانه بهره برداری از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است .
مؤسس موظف است اصل پروانه های تأسیس و مسئول فنی را در معرض دید مراجعین نصب نماید .
در صورتی که مؤسس به دلایل موجهی قصد تعطیلی و انحلال درمانگاه را داشته باشد بایستی مراتب را با ذکر مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید .

ضوابط مربوط به لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس
چنانچه مسئولین درمانگاه اعم از مؤسس یا مسئول فنی … از ضوابط تعیین شده در این آئین نامه و یا دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت متبوع تخطی نماید به ترتیب زیر رفتار خواهد شد .
الف – تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط
ب – اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط
ج – لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیلی درمانگاه به مدت ۱ تا ۳ ماه به پیشنهاد دانشگاه مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰
د – لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیلی درمانگاه به مدت ۳ تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰
س- لغو دائم پروانه تأسیس درمانگاه به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تایید معاونت درمان وزارت متبوع و تصویب کمیسیون قانونی۱۲۳