برای مشاوره مستقیم با مشاور با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸۹

جدول قیمت ها

پنل مناسب خودتان را انتخاب کنید

برای عضویت مدت دار و دریافت مشاوره در طول دوره عضویت یک مورد را انتخاب کنید

استاندارد

۲۸۰
تومان
/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان

حرفه ای

۶۸۰
تومان
/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان

سازمانی

۹۸۰
تومان
/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان

تاسیس و راه اندازی کلینیک، درمانگاه، داروخانه و سایر موسسات درمانی
بیشتر بخوانید